ข่าวสาร
บุคลากร
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการวางแผนการใช้น้ำและการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง   26 พ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561   26 พ.ย. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ประจำปี พ.ศ.2561   26 พ.ย. 2561 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก   26 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารา่วนตำบลโสกปลาดุก   26 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงสุจริต ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   26 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการกรอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก   20 พ.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   20 พ.ย. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.โสกปลาดุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค.60-เม.ย.61)   19 พ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    19 พ.ย. 2561 23
  (1)     2      3