ข่าวสาร
บุคลากร
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 


นายศรนารายณ์ สำราญญาติ
ประธานสภา อบต.
 


นายทองลี ธุระพันธ์
รองประธานสภา อบต.


นางเยาวลักษณ์ ทบแก้ว
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายปั่น หลอดเพ็ชร
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นายฐานิตย์ แก้วโสม
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายบุญเกิด วันทาแท่น
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายศักดิ์ชัย แก้วกุดตูม
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายคำมาย โตละหาน
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายคำมูล อือชัยภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ 4