ข่าวสาร
บุคลากร
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
ชาวบ้านในตำบลโสกปลาดุก มีสภาพสังคมแบบชนบท มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่กันแบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก จำนวน 1 แห่ง

หน่วยกู้ชีพ อบต.โสกปลาดุก จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
           
ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลโสกปลาดุก ส่วนมากจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สังกัด สพฐ.
 
โรงเรียนบ้านท่าศิลา สังกัด สพฐ.
 
โรงเรียนบ้านหนองตานา สังกัด สพฐ.

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สังกัด สพฐ.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) จำนวน 1 แห่ง
 
การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง

วัดถ้ำวังทอง (วังแว้) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดบ้านท่าช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดบ้านโสกปลาดุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

สำนักสงฆ์ป่าศรีทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

สำนักสงฆ์พุทธภาวนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดบ้านหนองตานา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดบ้านหนองบัวน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดบ้านหนองคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

สำนักสงฆ์บ้านดอนตะโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

สำนักสงฆ์บ้านดอนชุมช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดบ้านท่าบอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโสกปลาดุก อยู่ทางภาคอีสานประเพณีที่สืบทอดกันมา ฮีดสิบสองคลองสิบสี่

บุญกุมข้าวใหญ่ (บุญประทายข้าวเปลือก)

บุญคูนลาน

บุญปั่นข้าวจี่

บุญขนมหมก (บุญพเวทย์)

สงกราณ์

บุญเบิกบ้าน

บุญบั่งไฟ

เข้าพรรษา

บุญข้าวประดับดิน

บุญข้าวสาก

ออกพรรษา

บุญกฐิน